Etický kodex

Úplné znění Etického kodexu APS ČR vyplývající z:

– dodatku č. 1 schváleného valnou hromadou APF ČR konanou dne 19. března 2008
– dodatku č. 2 schváleného valnou hromadou APF ČR konanou dne 19. března 2013
– dodatku č. 3 schváleného valnou hromadou APS ČR konanou dne 28. března 2017

Posláním Kodexu etiky (dále jen “kodex“) je napomáhat prosazování korektních vztahů na českém trhu soukromého kapitálového spoření na důchod, kterým je doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění, a přispět k jeho zdravému vývoji.

čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1 Kodex stanoví etické normy jednání a chování v soukromém kapitálovém spoření na důchod (dále jen “etické normy”), které budou ve své praxi uplatňovat penzijní společnosti.

1.2 Etické normy stanoví požadavky náročnější, než jaké vyplývají z právního řádu. Kodex napomáhá uskutečňování právních norem i tím, že některé jejich obecné požadavky (zejména požadavek, aby byly dodržovány dobré mravy soutěže), konkretizuje na oblast soukromého kapitálového spoření na důchod.

1.3 Dodržování ustanovení kodexu napomáhá chránit dobré jméno soukromého kapitálového spoření na důchod jako celku a zajišťovat, aby účastníci (dále jen “klienti”) byli řádným způsobem a v potřebném rozsahu informováni o službách penzijních společností, aby jim důvěřovali, aby ve vzájemných vztazích penzijních společností existovalo zdravé soutěžní prostředí a konkurence probíhala v souladu s dobrými mravy hospodářské soutěže.

1.4 Při uplatňování a výkladu kodexu musí být brán zřetel na to, že penzijní společnosti jsou finanční instituce, které:
– pracují se svěřenými prostředky a jsou povinny s nimi náležitě hospodařit,
– mají povinnost přísně respektovat a dodržovat obchodní a osobnostní tajemství klientů.

1.5 Asociace penzijních společností ČR (dále jen “Asociace”) napomáhá při uplatňování kodexu. Řídí se přitom českým právním řádem, výše uvedenými záměry kodexu a zájmem na rozvíjení dobrého jména soukromého kapitálového spoření na důchod v České republice. Přihlíží také k Zásadám etické reklamní praxe platným v České republice, které vydala a uplatňuje Rada pro reklamu.

1.6 Jednotlivé penzijní společnosti vyvíjejí úsilí, aby kodex byl uplatňován i v jednání jejich zaměstnanců nebo právnických či fyzických osob, které pro penzijní společnosti zprostředkovávají prodej soukromého kapitálového spoření na důchod (zprostředkovatelé).

čl. 2 Obecné zásady chování penzijních společností

Penzijní společnosti se ve vzájemných vztazích řídí následujícími zásadami:

2.1 Penzijní společnosti respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodní zvyklosti. Soutěž mezi penzijními společnostmi smí být vedena jedině pomocí čestných a poctivých prostředků. Penzijní společnosti se vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů  a vyvolat zkreslený dojem o jejich službách. Zvláště se pak vyvarují nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o jiných penzijních společnostech, jejich zaměstnancích a zprostředkovatelích.

2.2 Šíření i pravdivých informací o jiných penzijních společnostech není přípustné, pokud by jim mohlo přivodit újmu a nebylo vynuceno okolnostmi. Srovnání vlastních služeb se službami jiných penzijních společností nesmí operovat s neúplnými informacemi, údaji vytrženými ze souvislosti nebo s pojmy, jimž klient nerozumí a může jim přikládat jiný význam.

2.3 Veškerá reklama musí být vedena pravdivě, v souladu s pravidly soutěže a především bez prvků klamavé reklamy. V reklamě nelze používat metodu srovnávání s jinými penzijními společnostmi.

2.4 Penzijní společnosti vycházejí z toho, že zájem klienta a jeho spokojenost jsou prvořadé. K získání klienta lze používat především informace o vlastních službách. Při sjednávání soukromého kapitálového spoření na důchod nelze uplatňovat agresivní způsoby a vyvíjet nátlak, narušovat právo na soukromí a nadměrně obtěžovat klienta. Údaje o možných klientech nelze získávat tak, aby bylo narušeno klientovo právo na ochranu osobních údajů nebo povinnost penzijní společnosti takové údaje chránit.

čl. 3 Uplatňování kodexu v rámci Asociace penzijních společností ČR (dále jen “Asociace”)

3.1 Členové Asociace se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v kodexu.

3.2 K formám prezentace a prosazování zásad uvedených v kodexu patří i výchovná a publikační činnost Asociace.

3.3 Spory mezi penzijními společnostmi z tohoto kodexu řeší prezídium.

3.4 Řešení sporů v Asociaci má objasňovat zbytečné nesrovnalosti a předcházet řešení sporů jinou cestou.

3.5. Asociace i penzijní společnosti informují účastníky soukromého kapitálového spoření na důchod o jejich možnostech při podávání stížností a podnětů. Asociace neřeší stížnosti ani spory, které vyplývají ze smluvního vztahu účastník – penzijní společnost. Pokud Asociace takový návrh obdrží, postupuje ho k prošetření penzijní společnosti.

čl. 4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tento kodex byl schválen valnou hromadou konanou dne 27. února 1997.

Dodatek č. 1 k Etickému kodexu APS ČR byl schválen valnou hromadou APF ČR konanou dne 19. března 2008.
Dodatek č. 2 k Etickému kodexu APS ČR byl schválen valnou hromadou APF ČR konanou dne 19. března 2013.
Účinnosti nabyl dnem 1. dubna 2013.
Dodatek č. 3 k Etickému kodexu APS ČR byl schválen valnou hromadou APS ČR konanou dne 28. března 2017.